გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
დამფუძნებლები და პარტნიორები


 თამარ ბარძიმაშვილი - სკოლის დამფუძნებელი და დირექტორი.

                               დაბ. 1969წ. 27.01 ქ. თბილისი

                               1991წ. დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო

                               უნივერსიტეტის ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი,

                               მიიღო ფილოსოფოსის კვალიფიკაცია და 1993 წ. ჩაირიცხა

                               მიზნობრივ ასპირანტურაში.

 

                               2002წელს დაამთავრა ილია ჭავჭავაძის სახელობის

                               უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი.

                               კვალიფიკაცია-სამართალმცოდნე.

                               1991-94წწ.მუშაობდა 174-ე, 181-ე, 175-ე საშ.სკოლებში

                               ეთიკა-ფსიქოლოგიის პედაგოგად, 1993-95წწ. საქართველოს

                              ჰუმანიტარულ უნივარსიტეტში კითხულობდა ფილოსოფიის

                              საფუძვლებს.

                             1995წ. დააფუძნა კერძო საშუალო სკოლა ,,ლომისი\",

                             რომელსაც ხელმძღვანელობს დღემდე.

                             ჰყავს ერთი შვილი.

თამარ ბარძიმაშვილი განათლების სისტემაში შეტანილი წვლილისათვის გამოცხადდა  2017 წლის პერსონად, დაჯილდოვებულია ოქროს მედლით დაქირავებულთა საშუალო ხელფასის 

                             ყოველწლიური მატებისათვის, ხოლო  საერო საშუალო   სკოლა ლომისს მიენიჭა  2016 წლის ბრენდის დამადასტურებელი  საერთაშორისო სერთიფიკატი.

                            თამარ ბარძიმაშვილი ფლობს არაერთ სერთიფიკატსა და მადლობის სიგელს.


     ნანა არჩვაძე - სკოლის დამფუძნებელი.

                        დაბ. 1963წ.20.04 ქ. თბილისი. 1986წელს დაამთავრა

                        ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის

                        ფაკულტეტი და მიიღო ისტორიკოსის კვალიფიკაცია.1987-1992წწ.

                        მუშაობდა ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში

                        საქართველოს ისტორიის კათედრაზე.

 

                        1988წ. ჩააბარა საკანდიდატო მინიმუმი ისტორიის

                        ინსტიტუტში.1989-90წწ. კითხულობდა ლექციებს საქართველოსა

                        და  ბიზანტიის ისტორიაში, თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ

                        ინსტიტუტში. 1993-94წწ. მუშაობდა კერძო სკოლა ,,ნიჭიერთა

                        აკადემია\"ისტორიის პედაგოგად.

                      1995წელს დააფუძნა კერძო სკოლა ,,ლომისი\", და დღემდე არის

                       სკოლის ხარისხის განვითარებისა და მართვის  მენეჯერი.

                       ჰყავს ერთი შვილი.

 

damfuZneblebi da partniorebi  Tamar barZimaSvili - skolis damfuZnebeli da direqtori.                                dab. 1969w. 27.01 q. Tbilisi                                1991w. daamTavra iv.javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo                                universitetis filosofia-fsiqologiis fakulteti,                                miiRo filosofosis kvalifikacia da 1993 w. Cairicxa                                miznobriv aspiranturaSi.                                  2002wels daamTavra ilia WavWavaZis saxelobis                                universitetis samarTalmcodneobis fakulteti.                                kvalifikacia-samarTalmcodne.                                1991-94ww.muSaobda 174-e, 181-e, 175-e saS.skolebSi                                eTika-fsiqologiis pedagogad, 1993-95ww. saqarTvelos                               humanitarul univarsitetSi kiTxulobda filosofiis                               safuZvlebs.                              1995w. daafuZna kerZo saSualo skola ,,lomisi\",                              romelsac xelmZRvanelobs dRemde.                              hyavs erTi Svili. Tamar barZimaSvili ganaTlebis sistemaSi Setanili wvlilisaTvis gamocxadda  2017 wlis personad, dajildovebulia oqros medliT daqiravebulTa saSualo xelfasis                               yovelwliuri matebisaTvis, xolo  saero saSualo   skola lomiss mieniWa  2016 wlis brendis damadasturebeli  saerTaSoriso serTifikati.                             Tamar barZimaSvili flobs araerT serTifikatsa da madlobis sigels.      nana arCvaZe - skolis damfuZnebeli.                         dab. 1963w.20.04 q. Tbilisi. 1986wels daamTavra                         iv.javaxiSvilis saxelmwifo universitetis istoriis                         fakulteti da miiRo istorikosis kvalifikacia.1987-1992ww.                         muSaobda q.Tbilisis saxelmwifo samedicino institutSi                         saqarTvelos istoriis kaTedraze.                           1988w. Caabara sakandidato minimumi istoriis                         institutSi.1989-90ww. kiTxulobda leqciebs saqarTvelosa                         da  bizantiis istoriaSi, Tbilisis socialur-ekonomikur                         institutSi. 1993-94ww. muSaobda kerZo skola ,,niWierTa                         akademia\"istoriis pedagogad.                       1995wels daafuZna kerZo skola ,,lomisi\", da dRemde aris                        skolis xarisxis ganviTarebisa da marTvis  menejeri.                        hyavs erTi Svili.