გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
მისია და მიზნები

შპს. „ლომისი 1-ის“ საერო საშუალო სკოლის მისიაა:

 

ü  უზრუნველყოს მოსწავლეები  ხარისხიანი განათლებით  და  შესაძლებელი გახადოს, კერძო რეპეტიტორის დახმარების გარეშე მიაღწიონ მათთვის სასურველ შედეგებს, უმაღლეს საგანამანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის გასაგრძელებლად.

 

ü ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენას და ისეთი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას,  რომელიც დაეხმარება მათ მომავალში, დაიმკვიდრონ ადგილი საზოგადოებასა და შრომის ბაზარზე.  

 

ü აამაღლოს მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი თვითშეგნება, საკუთარი და სხვისი ღირესბის პატივისცემის გრძნობა, განუვითაროს დემოკრატიულ-ლიბერალური  ღირებულებები და მოამზადოს ისინი სამოქალაქო-საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობისათვის.

 

 

misia da miznebi Sps. „lomisi 1-is“ saero saSualo skolis misiaa:   ü  uzrunvelyos moswavleebi  xarisxiani ganaTlebiT  da  SesaZlebeli gaxados, kerZo repetitoris daxmarebis gareSe miaRwion maTTvis sasurvel Sedegebs, umaRles saganamanaTleblo dawesebulebebSi swavlis gasagrZeleblad.   ü xeli Seuwyos moswavleebSi sakuTari SesaZleblobebis gamovlenas da iseTi praqtikuli unar-Cvevebis ganviTarebas,  romelic daexmareba maT momavalSi, daimkvidron adgili sazogadoebasa da Sromis bazarze.     ü aamaRlos moswavleebSi moqalaqeobrivi TviTSegneba, sakuTari da sxvisi Riresbis pativiscemis grZnoba, ganuviTaros demokratiul-liberaluri  Rirebulebebi da moamzados isini samoqalaqo-sazogadoebriv cxovrebaSi aqtiuri CarTulobisaTvis.