გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
ჰიმნი და დროშა

სკოლას აქვს საკუთარი ჰიმნი და დროშა, რომელიც ჩვენივე მოსწავლეების მიერაა შექმნილი. ორივე მათგანის შესაქმნელად კონკურსი გამოცხადდა, გამაჯვებულები კი საზეიმო ვითარებაში დაჯილდოვდნენ. ჰიმნის ტექსტი სკოლის ყოფილ მოსწავლეს ლევან მაისურაძეს ეკუთვნის, ხოლო მუსიკის ავტორი სკოლის მუსიკის მასწავლებელი ირმა მეფარიშვილია. დროშა ლომისის წმინდა გიორგის ხატის ოსმალეთში წაბრძანების ლეგენდას უკავშირდება და მისი ავტორი ირაკლი ღობნელიშვილია.
ჰიმნი

ცა გაბრწყინდება, როცა
გავხსნით ლომისის დროშას
თვალში სიხარული მოსჩანს
მედლები ჭკვიანს და ყოჩაღს.
სამშობლოს დავუდოთ ფიცი
წინ წავალთ ცოდნით და ნიჭით
არ გვინდა ამდენი სისხლი
სამშობლოს ფასი ჩვენ ვიცით.
გათენდა დრო არ გვაქვს ფიქრის
ლომისის სკოლა წინ მიჰქრის
მოვიდა დრო წიგნის კითხვის
ლომისის სკოლა წინ მიჰქრის.

himni da droSa skolas aqvs sakuTari himni da droSa, romelic Cvenive moswavleebis mieraa Seqmnili. orive maTganis Sesaqmnelad konkursi gamocxadda, gamajvebulebi ki sazeimo viTarebaSi dajildovdnen. himnis teqsti skolis yofil moswavles levan maisuraZes ekuTvnis, xolo musikis avtori skolis musikis maswavlebeli irma mefariSvilia. droSa lomisis wminda giorgis xatis osmaleTSi wabrZanebis legendas ukavSirdeba da misi avtori irakli RobneliSvilia. himni ca gabrwyindeba, roca gavxsniT lomisis droSas TvalSi sixaruli mosCans medlebi Wkvians da yoCaRs. samSoblos davudoT fici win wavalT codniT da niWiT ar gvinda amdeni sisxli samSoblos fasi Cven viciT. gaTenda dro ar gvaqvs fiqris lomisis skola win mihqris movida dro wignis kiTxvis lomisis skola win mihqris.