გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
ტრადიციები

ჩვენს სკოლას რამდენიმე ტრადიცია აქვს: ბოლო ზარზე ყველა თაობის კურსდამთავრებულები იკრიბებიან და გამოსაშვებ კლასს სწავლის დამთავრებას ულოცავენ. ასევე ყველა თაობა იკრიბება სწავლის დაწყების დღესაც.  გარდა ამისა, ტრადიციად გვაქვს გარემოს დაცვის, ადამიანის უფლებათა დაცვის და ასევე სხვა მრავალი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო თარიღის აღნიშვნა. მოსწავლეები ამ თარიღებთან დაკავშირებით აწყობენ პრეზენტაციებს, დებატებსა და კონფერენციებს, ფლეშმობს, იღებენ ვიდეო-რგოლებს.
 ყოველ წელს სხვადასხვა ღონისძიებებით ავღნიშნავთ 25 თებერვალს, ამ დღეს  იმართება ლექციური გაკვეთილები, ეწყობა ფილმის ჩვენება აღნიშნულ თემაზე.

ჩვენი სკოლის ტრადიციად იქცა მეგობრობა მარნეულის რაიონის სოფელ ბაიდარის საჯარო სკოლასთან. ორი წლის მანძილზე ყოველ მაისის თვეში ისინი სტუმრობენ სკოლა ,,ლომისს'' და ეწყობა ერთობლივი სათემო ღონისძიება ქართული ენასა და ლიტერატურაში ცოდნის გაღრმავება-განმტკიცების მიზნით. 

 ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს აქვს თბილისობის აღნიშვნის და ლომისობის დღესასწაულში მონაწილეობის ტრადიცია. ჩვენი მოსწავლეებისათვის ქველმოქმედება ყველაზე საყვარელი ტრადიციული საქმიანობაა, ისინი რეგულარულად ეხმარებიან ავადმყოფ და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს.

tradiciebi Cvens skolas ramdenime tradicia aqvs: bolo zarze yvela Taobis kursdamTavrebulebi ikribebian da gamosaSveb klass swavlis damTavrebas ulocaven. aseve yvela Taoba ikribeba swavlis dawyebis dResac.  garda amisa, tradiciad gvaqvs garemos dacvis, adamianis uflebaTa dacvis da aseve sxva mravali mniSvnelovani saerTaSoriso TariRis aRniSvna. moswavleebi am TariRebTan dakavSirebiT awyoben prezentaciebs, debatebsa da konferenciebs, fleSmobs, iReben video-rgolebs. yovel wels sxvadasxva RonisZiebebiT avRniSnavT 25 Tebervals, am dRes  imarTeba leqciuri gakveTilebi, ewyoba filmis Cveneba aRniSnul Temaze. Cveni skolis tradiciad iqca megobroba marneulis raionis sofel baidaris sajaro skolasTan. ori wlis manZilze yovel maisis TveSi isini stumroben skola ,,lomiss'' da ewyoba erToblivi saTemo RonisZieba qarTuli enasa da literaturaSi codnis gaRrmaveba-ganmtkicebis mizniT.  Cveni skolis moswavleebs aqvs Tbilisobis aRniSvnis da lomisobis dResaswaulSi monawileobis tradicia. Cveni moswavleebisaTvis qvelmoqmedeba yvelaze sayvareli tradiciuli saqmianobaa, isini regularulad exmarebian avadmyof da mzrunveloba moklebul bavSvebs.