გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
დეკემბერი
07

7 დეკემბერს მე–7 კლასის მოსწავლეებმა გაკვეთილი ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხსოვნას მიუძღვნეს, წარმოადგინეს მისი ბიოგრაფია და შემოქმედება. ბავშვებმა გვამოგზაურეს მისი სულის ლაბირინთებში, გვაგრძნობინეს მისი გენია, დაგვაფიქრეს მის სიტყვებზე: ,,მაგრამ მე გვამში სული ვერღარ მომთავსებია! ჟამი ჩემია და ჟამისა მე ვარ იმედი!"

7 dekembers me–7 klasis moswavleebma gakveTili nikoloz baraTaSvilis xsovnas miuZRvnes, warmoadgines misi biografia da Semoqmedeba. bavSvebma gvamogzaures misi sulis labirinTebSi, gvagrZnobines misi genia, dagvafiqres mis sityvebze: ,,magram me gvamSi suli verRar momTavsebia! Jami Cemia da Jamisa me var imedi!"