გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ნოემბერი
08

დღეს დიდი ილიას დაბადების დღეა. მისი საზრუნავი მუდამ იყო ქვეყანა და მისი ბედი. მისი შემოქმედება კი დავიზეპირეთ, მაგრამ მის არსს მაინც ვერ ჩავწვდით. ძნელი აღმოჩნდა ჩვენთვის ილიას გზაზე სიარული, რადგან ის უბრალოებისა და სრულყოფილებისკენ, მოქმედებისა და განვითარებისკენ მოგვიწოდებდა. მაგრამ მას მაინც სჯეროდა, მომავალი ჩვენია.

dRes didi ilias dabadebis dRea. misi sazrunavi mudam iyo qveyana da misi bedi. misi Semoqmedeba ki davizepireT, magram mis arss mainc ver CavwvdiT. Zneli aRmoCnda CvenTvis ilias gzaze siaruli, radgan is ubraloebisa da srulyofilebisken, moqmedebisa da ganviTarebisken mogviwodebda. magram mas mainc sjeroda, momavali Cvenia.