გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ნოემბერი
07

1720 წლის 7 ნოემბერს თელავში დაიბადა ქართლ–კახეთის მეფე ერეკლე II. ის ნიჭიერი მხედართმთავარი იყო და მრავალი ბრძოლა გამარჯვებით დაასრულა, მაგრამ ყირბულახის ბრძოლა ერთ–ერთი გამორჩეულია. მან აზატ ხანის 18 000 კაციანი ჯარი მხოლოდ 3 ათასი მეომრით დაამრცხა. 1751 წელს, ერევანთან ბრძოლაში, კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ბრძოლაში რაოდენობრივი უპირატოესობა არაფერს ნიშნავს. მთავარია სწორი სტრატეგია, სიმართლის მხარეს დგომა, თავდადებული ბრძოლა, სწორი გადაწყვეტილების მიღება და სიმამაცე. ერეკლეს დაბადებიდან 300 წელი გავიდა.

1720 wlis 7 noembers TelavSi daibada qarTl–kaxeTis mefe erekle II. is niWieri mxedarTmTavari iyo da mravali brZola gamarjvebiT daasrula, magram yirbulaxis brZola erT–erTi gamorCeulia. man azat xanis 18 000 kaciani jari mxolod 3 aTasi meomriT daamrcxa. 1751 wels, erevanTan brZolaSi, kidev erTxel daamtkica, rom brZolaSi raodenobrivi upiratoesoba arafers niSnavs. mTavaria swori strategia, simarTlis mxares dgoma, Tavdadebuli brZola, swori gadawyvetilebis miReba da simamace. erekles dabadebidan 300 weli gavida.