გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ოქტომბერი
29

ყველას თავისი საქმე აქვს. მეორე კლასის მოსწავლეები ჩვეული რიტმით აგრძელებენ ცოდნის დაუფლებას. დღეს ლიზი მასწავლებელმა მცენარეები და მათი აგებულება ასწავლა. ბუნების საოცრებები და კანონზომიერებები მათ მომავალი გამოწვევების დაძლევაში დაეხმარება. (2 ბ. კლასი, დამრიგებელი ლიზი ჭურჭელაური.) 

yvelas Tavisi saqme aqvs. meore klasis moswavleebi Cveuli ritmiT agrZeleben codnis dauflebas. dRes lizi maswavlebelma mcenareebi da maTi agebuleba aswavla. bunebis saocrebebi da kanonzomierebebi maT momavali gamowvevebis daZlevaSi daexmareba. (2 b. klasi, damrigebeli lizi WurWelauri.)