გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
სექტემბერი
01

სკოლა "ლომისი1" ყველა აბიტურიენტს ულოცავს სტუდენტობას და განსაკუთრებით ლომისის კურსდამთავრებულებს, რომლებიც საუნივერისტეტო და სამეცნიერო განათლების გზას შეუდგნენ. წარმატებები და გამარჯვებები!

skola "lomisi1" yvela abiturients ulocavs studentobas da gansakuTrebiT lomisis kursdamTavrebulebs, romlebic sauniveristeto da samecniero ganaTlebis gzas Seudgnen. warmatebebi da gamarjvebebi!