გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ივნისი
15

სკოლა "ლომისის" მე-9ა და მე-9ბ კლასის მოსწავლეების მონაწილეობით ჩატარდა ონლაინ-კონფერენცია თემაზე "საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918-1921 წ." პროექტის ორგანიზატორები ისტორიის პედაგოგები: ნაზი ანდღულაძე და ნოდარ თოთაძე.
მოსწავლეებმა (ლიზი ცინდელიანი, ელენე ქარქაშაძე, ალინა რუდაჩინსკი, ანა ჭიპაშვილი, გვანცა გელენიძე, ლუკა ფურელიანი, თეიმურაზ ხოჯაშვილი, თამარ წურწუმია, ანუკი ამირიძე, დაჩი ბორცვაძე, ნიკოლოზ მღებრიშვილი, ლიზი მენაღარიშვილი, ლუკა ოქრომელიძე) წარმოადგინეს საინტერესო პრეზენტაციები აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით და დაჯილდოვდნენ სამახსოვრო სერტიფიკატებით.
skola "lomisis" me-9a da me-9b klasis moswavleebis monawileobiT Catarda onlain-konferencia Temaze "saqarTvelos pirveli demokratiuli respublika 1918-1921 w." proeqtis organizatorebi istoriis pedagogebi: nazi andRulaZe da nodar ToTaZe. moswavleebma (lizi cindeliani, elene qarqaSaZe, alina rudaCinski, ana WipaSvili, gvanca geleniZe, luka fureliani, Teimuraz xojaSvili, Tamar wurwumia, anuki amiriZe, daCi borcvaZe, nikoloz mRebriSvili, lizi menaRariSvili, luka oqromeliZe) warmoadgines saintereso prezentaciebi aRniSnul TemasTan dakavSirebiT da dajildovdnen samaxsovro sertifikatebiT.