გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ივნისი
09

1840 წლის 9 (ახალი სტილით 21) ივნისს დაიბადა დიდი ქართველი პოეტი, მწერალი, პუბლიცისტი, მთარგმნელი, საზოგადო მოღვაწე, ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ლიდერი აკაკი წერეთელი.
გილოცავთ და მოგონება დიდ მგოსანს!
მე–6 ა. კლასის მოსწავლეებმა მწერლის ხსოვნას პრეზენტაციები მიუძღვნეს და მისი ლექსები წიაკითხეს. (პედგოგი მ. გოგალაძე)
1840 wlis 9 (axali stiliT 21) ivniss daibada didi qarTveli poeti, mwerali, publicisti, mTargmneli, sazogado moRvawe, erovnul-gamaTavisuflebeli moZraobis erT-erTi umniSvnelovanesi lideri akaki wereTeli. gilocavT da mogoneba did mgosans! me–6 a. klasis moswavleebma mwerlis xsovnas prezentaciebi miuZRvnes da misi leqsebi wiakiTxes. (pedgogi m. gogalaZe)