გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
თებერვალი
09

მე–4ა. კლასის მოსწავლეებმა პედაგოგთან, მარი გაჩეჩილაძესთან ერთად ნახეს ქართული ფილმი " კაცია ადამიანი?!". შემდეგ გაკვეთლზე, საგანში "მე და საზოგადოება," ფილმი განიხილეს და განხილვა დისკუსიაში გადაიზარდა. დისკუსია გაიმართა შემდეგ საკითხებზე: 1) რა პრობლემაა ფილმში წარმოდგენილი? 2) რა ემოცია გამოიწვია შენში ფილმმა? 3) ელოდი თუ არა ასეთ დასარულს? 4) შეცვლიდი თუ არა დასასრულს? 5) შენ რომ ,,კაცია ადამიანს?!" ქმნიდე როგორი სიუჟეტი ექნებოდა მას? 6) ვინ იქნებოდნენ პერსონაჟები? 7) რა პრობლემა ექნებოდათ მათ? მოსწავლეებმა ფილმის მიმდინარეობის დროს ჩაინიშნეს მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიტყვები, რომლებიც მათი აზრით, სიბრძნეს გამოხატავდა, შემდეგ საკუთარი აზრი გამოთქვეს ფილმის და მისი პერსონაჟების შესახებ.

me–4a. klasis moswavleebma pedagogTan, mari gaCeCilaZesTan erTad naxes qarTuli filmi " kacia adamiani?!". Semdeg gakveTlze, saganSi "me da sazogadoeba," filmi ganixiles da ganxilva diskusiaSi gadaizarda. diskusia gaimarTa Semdeg sakiTxebze: 1) ra problemaa filmSi warmodgenili? 2) ra emocia gamoiwvia SenSi filmma? 3) elodi Tu ara aseT dasaruls? 4) Secvlidi Tu ara dasasruls? 5) Sen rom ,,kacia adamians?!" qmnide rogori siuJeti eqneboda mas? 6) vin iqnebodnen personaJebi? 7) ra problema eqnebodaT maT? moswavleebma filmis mimdinareobis dros CainiSnes maTTvis saintereso da mniSvnelovani sityvebi, romlebic maTi azriT, sibrZnes gamoxatavda, Semdeg sakuTari azri gamoTqves filmis da misi personaJebis Sesaxeb.