გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
თებერვალი
05

საერო საშუალო სკოლა ,,ლომისი 1–ის“ მოსწავლეები შეუერთდნენ საერთაშორისო ინიციატივას, სახელწოდებით ,,წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე.“ ამგვარი ჩართულობა ხელს უწყობს ახალგაზრდებში წიგნიერებისა და ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას . მოსწავლეებმა ანა გილიგაშვილმა, ნიკა მღებრიშვილმა, საბა ლოლაშვილმა, ილია გოგნაძემ აუდიტორიას წაუკითხეს კონსტანტინე გამსახურდიასა და ნიკო ლორთქიფანიძის ნოველები, რასაც მოჰყვა მსჯელობა და მოსწავლეებმა გამოთქვეს საკუთარი აზრი წაკუთხულის ირგვლივ. შეხვედრის ორგანიზატორი იყო ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ლიკა წილოსანი.

saero saSualo skola ,,lomisi 1–is“ moswavleebi SeuerTdnen saerTaSoriso iniciativas, saxelwodebiT ,,wignis sajarod kiTxvis msoflio dRe.“ amgvari CarTuloba xels uwyobs axalgazrdebSi wignierebisa da qarTuli literaturis popularizacias . moswavleebma ana giligaSvilma, nika mRebriSvilma, saba lolaSvilma, ilia gognaZem auditorias waukiTxes konstantine gamsaxurdiasa da niko lorTqifaniZis novelebi, rasac mohyva msjeloba da moswavleebma gamoTqves sakuTari azri wakuTxulis irgvliv. Sexvedris organizatori iyo qarTuli enisa da literaturis pedagogi lika wilosani.