გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
თებერვალი
05

1ა. კლასის მოსწავლეებმა და პედაგოგმა ნინო თოდუამ, ბუნების გაკვეთილზე სტუმრად მიიწვიეს სკოლის მედდა, ქალბატონი ლელა კევლიშვილი,რომელმაც მოსწავლეებს აუხსნა ექიმთან ვიზიტის მნიშვნელობა, ესაუბრა ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის დაცვის აუცილებლობაზე.

1a. klasis moswavleebma da pedagogma nino Toduam, bunebis gakveTilze stumrad miiwvies skolis medda, qalbatoni lela kevliSvili,romelmac moswavleebs auxsna eqimTan vizitis mniSvneloba, esaubra janmrTelobisa da higienis dacvis aucileblobaze.