გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ნოემბერი
29

29 ნოემბერი შედგა ფსიქოლოგიური კლუბის შეხვედრა. სადაც განიხილეს ადამიანის არსი. კლუბის ხელმძღვანელი თამარ ბარძიმაშვილი.

29 noemberi Sedga fsiqologiuri klubis Sexvedra. sadac ganixiles adamianis arsi. klubis xelmZRvaneli Tamar barZimaSvili.