გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
დეკემბერი
02

1 დეკემბერს, 1 ა კლასი იმყოფებოდა \"იოტა როიალ\" მუზეუმში.მოსწავლეებმა ნახეს მინიატურული ფიგურებით შექმნილი მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორიის ფრაგმენტები, ქართველი და უცხოელი მეფეების მინიატურული ფიგურები, პერსონაჟები მსოფლიო ლიტერატურიდან. მოისმინეს ფიგურების შექმნის ისტორია და ამ ფიგურებით გადმოცემული ამბები. პედაგოგი ნინო თოდუა.

1 dekembers, 1 a klasi imyofeboda \"iota roial\" muzeumSi.moswavleebma naxes miniaturuli figurebiT Seqmnili msofliosa da saqarTvelos istoriis fragmentebi, qarTveli da ucxoeli mefeebis miniaturuli figurebi, personaJebi msoflio literaturidan. moismines figurebis Seqmnis istoria da am figurebiT gadmocemuli ambebi. pedagogi nino Todua.