გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
დეკემბერი
02

27 ნოემბერს მე–5 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი რუსულ ენაში. მოსწვლეებმა შეასრულეს სახალისო სცენები რუსული ზღაპრებიდან და მულტფილმებიდან. როლური თამაშით მათ წარმოაჩინეს საკუთარი ცოდნა. პედაგოგი: ნ.მჭედლიძე

27 noembers me–5 klasSi Catarda Ria gakveTili rusul enaSi. moswvleebma Seasrules saxaliso scenebi rusuli zRaprebidan da multfilmebidan. roluri TamaSiT maT warmoaCines sakuTari codna. pedagogi: n.mWedliZe