გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ოქტომბერი
02

4 ოქტომბერს საერო საშუალო სკოლა " ლომისი 1–ში" 

ჩატარდება თვითმმართველობის ხელმძღვანელის არჩევნები. 2 ოქტომბერს სკოლაში გაიმართა კანდიდატების პროგრამის წარდგენა. სკოლის დირექციამ, მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა მოისმინეს მათი სამომავლო გეგმები და დაუსვეს კითხვები. გაიმართა დებატები. კანდიდატებმა კრეტიულად წარმოადგინეს საკუთარი პროგრამები და ისაუბრეს სკოლისთვის აქტუალურ საკითხებზე. მოსწავლეებს მოუწოდეს მხარი დაუჭირონ შემდეგ საარჩევნო ნომრებს:

1. თემო ხოჯაშვილი (მე–9 ბ. კლასი); 

2. ნინო უნგიაძე (მე–11 კლასი); 

3. დაჩი ბორცვაძე (მე–9 ა. კლასი); 

4. ლელა მეხრიშვილი (მე–10 კლასი) 

განსაკუთრებით  ხაზი გაესვა საქველმოქმედო საქმიანობას, ურთიერთმხარდაჭრას. 

დამსწრე საზოგადოებამ წარმატებები უსურვა ყველა კლასის კანდიდატს.

4 oqtombers saero saSualo skola " lomisi 1–Si"  Catardeba TviTmmarTvelobis xelmZRvanelis arCevnebi. 2 oqtombers skolaSi gaimarTa kandidatebis programis wardgena. skolis direqciam, moswavleebma da pedagogebma moismines maTi samomavlo gegmebi da dausves kiTxvebi. gaimarTa debatebi. kandidatebma kretiulad warmoadgines sakuTari programebi da isaubres skolisTvis aqtualur sakiTxebze. moswavleebs mouwodes mxari dauWiron Semdeg saarCevno nomrebs: 1. Temo xojaSvili (me–9 b. klasi);  2. nino ungiaZe (me–11 klasi);  3. daCi borcvaZe (me–9 a. klasi);  4. lela mexriSvili (me–10 klasi)  gansakuTrebiT  xazi gaesva saqvelmoqmedo saqmianobas, urTierTmxardaWras.  damswre sazogadoebam warmatebebi usurva yvela klasis kandidats.