გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
მარტი
22
ექსტერნის გამოცდები

22 მარტიდან დაიწყო ექსტერნის გამოცდები (დირექტორის ბრძანება#01/14).

ექსტერნატი XI კლასის მოსწავლე რუსუდან ტაბატაძე.

საგამოცდო საგნები: ქართული ენა და ლიტ. 24,03,2011წ.15სთ;  რუსული ენა 29,03,11. 14სთ; ინგლისური ენა 28,03,11, 14სთ; მათემატიკა 23,03,2011.15სთ; ისტორია 01,04,11, 14სთ; ქიმია 25,03,11, 14სთ; ფიზიკა 22,03,11, 15სთ; გეოგრაფია 31,03,11, 15სთ; ბიოლოგია 30,03,11, 14სთ; სახელმწიფო და მოქალაქეობა 04,04,11, 14სთ; სპორტი 05,04,11, 11სთ.

XII კლასის საგნებში: ქიმია 06,04,11, 14სთ.  სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება 07,04,011, 14სთ.  სპორტი 08,04,11,14სთ.

 

eqsternis gamocdebi 22 martidan daiwyo eqsternis gamocdebi (direqtoris brZaneba#01/14). eqsternati XI klasis moswavle rusudan tabataZe. sagamocdo sagnebi: qarTuli ena da lit. 24,03,2011w.15sT;  rusuli ena 29,03,11. 14sT; inglisuri ena 28,03,11, 14sT; maTematika 23,03,2011.15sT; istoria 01,04,11, 14sT; qimia 25,03,11, 14sT; fizika 22,03,11, 15sT; geografia 31,03,11, 15sT; biologia 30,03,11, 14sT; saxelmwifo da moqalaqeoba 04,04,11, 14sT; sporti 05,04,11, 11sT. XII klasis sagnebSi: qimia 06,04,11, 14sT.  samoqalaqo Tavdacva da usafrTxoeba 07,04,011, 14sT.  sporti 08,04,11,14sT.