გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ოქტომბერი
04

საერო საშუალო სკოლა \"ლომისი 1–ის\" ვიზიტი პარლამენტში. 3 ოქტომბერს სკოლა\"ლომისი1–ის\" მე–12 კლასის მოსწავლეები იმყოფებოდნენ პარლამენტში. მათ დაათვალიერეს შენობა, მოისმინეს როგორც შენობის, ასევე საპარლამენტო მუშაობის ისტორია. მოინახულეს თამარ მეფის,დავით აღმაშენებლის,  რუსთაველის სახელობის და პირველი რესპუბლიკის დარბაზები.ისტორიის პედაგოგ ნ. ანდღულაძესა და დამრიგებლთან, მანანა კოკილაშვილთან ერთად ესწრებოდნენ სხდომას და საკანონმდებლო განხილვას. მოსწავლეებს საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ საინტერესო ინფორმაცია მიაწოდა ქალბატონმა მანანა ბაკურაძემ. სკოლა\"ლომისი 1\" მადლობას უხდის მას მასპინძლობისათვის.

saero saSualo skola \"lomisi 1–is\" viziti parlamentSi. 3 oqtombers skola\"lomisi1–is\" me–12 klasis moswavleebi imyofebodnen parlamentSi. maT daaTvalieres Senoba, moismines rogorc Senobis, aseve saparlamento muSaobis istoria. moinaxules Tamar mefis,daviT aRmaSeneblis,  rusTavelis saxelobis da pirveli respublikis darbazebi.istoriis pedagog n. andRulaZesa da damrigeblTan, manana kokilaSvilTan erTad eswrebodnen sxdomas da sakanonmdeblo ganxilvas. moswavleebs sakanonmdeblo organos Sesaxeb saintereso informacia miawoda qalbatonma manana bakuraZem. skola\"lomisi 1\" madlobas uxdis mas maspinZlobisaTvis.