გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
თებერვალი
25

24 თებერვალს მე–2 კლასმა მუზეუმში მასწავლებელ ნინო თოდუასთან ერთად ეროვნული საგანძური და მრავალი საინტერესო ექსპონატი მოინახულა. კვირის ბოლოს შთაბეჭდილებებით დატვირთული დაბრუნდნენ სახლში.

24 Tebervals me–2 klasma muzeumSi maswavlebel nino ToduasTan erTad erovnuli saganZuri da mravali saintereso eqsponati moinaxula. kviris bolos STabeWdilebebiT datvirTuli dabrundnen saxlSi.