გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
თებერვალი
25

სკოლა \"ლომისი1–ში\" სუსხიანი 25 თებერვლის აღნიშვნა დილიდანვე დაიწყო. პირველ გაკვეთილზე მოსწავლეებმა დერეფანში სიმბოლურ მემორიალთან გაიხსენეს სამშობლოსათვის დაღუპული გმირები. ისტორიკოსებმა ნ. ანდღულაძემ და ნ. თოთაძემ მათ 1921 წლის მოვლენების მთავარი მონაწილეები და წარსულის ქრონიკა გააცნეს,მოსწავლეებმა ნახეს დოკუმენტური მასალა და ფილმები. შემდეგ უფროსმა თაობამ, მაღალი კლასის მოსწავლეებმა, უფრო პატარებს აუხსნეს ამ დღის მნიშვნელობა. უპასუხეს მათ კითხვებს, რომელთაც განსაკუთრებით აინტერესებდათ ვინ იყვნენ ფოტოებზე გამოსახული და რატომ ეწერა მათი სახელები სიმბოლურ ქვებზე.

skola \"lomisi1–Si\" susxiani 25 Tebervlis aRniSvna dilidanve daiwyo. pirvel gakveTilze moswavleebma derefanSi simbolur memorialTan gaixsenes samSoblosaTvis daRupuli gmirebi. istorikosebma n. andRulaZem da n. ToTaZem maT 1921 wlis movlenebis mTavari monawileebi da warsulis qronika gaacnes,moswavleebma naxes dokumenturi masala da filmebi. Semdeg ufrosma Taobam, maRali klasis moswavleebma, ufro patarebs auxsnes am dRis mniSvneloba. upasuxes maT kiTxvebs, romelTac gansakuTrebiT ainteresebdaT vin iyvnen fotoebze gamosaxuli da ratom ewera maTi saxelebi simbolur qvebze.