გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
თებერვალი
22

მე-5ბ კლასში ჩატარდა კარგი ღია გაკვეთილი ინგლისურში, თემაზე "დიდი ბრიტანეთი" მოსწავლეებმა საინტერესოდ წარმოადგინეს პრეზენტაციები ინგლისის ღირსშესანიშნაობებზე. ემოციურად წაიკითხეს შექსპირის სონეტა. პედაგოგი ლიკა ქართველიშვილი.

me-5b klasSi Catarda kargi Ria gakveTili inglisurSi, Temaze "didi britaneTi" moswavleebma sainteresod warmoadgines prezentaciebi inglisis RirsSesaniSnaobebze. emociurad waikiTxes Seqspiris soneta. pedagogi lika qarTveliSvili.