გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
დეკემბერი
22
პროექტი ,,ვენის კლასიკოსები''

მეხუთე ა და მეხუთე ბ კლასებში მუსიკის  პედაგოგმა ირმა მეფარიშვილმა კლასიკური მუსიკის ნიმუშების გაცნობის მიზნით განახორციელა პროექტი ,,ვენის კლასიკოსები''

proeqti ,,venis klasikosebi'' mexuTe a da mexuTe b klasebSi musikis  pedagogma irma mefariSvilma klasikuri musikis nimuSebis gacnobis mizniT ganaxorciela proeqti ,,venis klasikosebi''