გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
ექსკურსიები

ჩვენი სასწავლო პროცესი გამდიდრებულია ექსკურსიებით. მოსწავლეები შემეცნებითი ვიზიტის ფარგლებში სისტემატურად სტუმრობენ მუზეუმებს, თეატრებს, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებს. იხილეთ სკოლის facebook გვერდი: საერო სკოლა ,,ლომისი1''.

eqskursiebi Cveni saswavlo procesi gamdidrebulia eqskursiebiT. moswavleebi SemecnebiTi vizitis farglebSi sistematurad stumroben muzeumebs, Teatrebs, istoriul da kulturul Zeglebs. ixileT skolis facebook gverdi: saero skola ,,lomisi1''.