გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
კლუბები

სკოლაში ფუნქციონირებს „დებატების კლუბი“. რომელის წელიწადში ერთხელ ანხორციელებს ერთთვიან პროექტს ,,ღია ტრიბუნა'', სადაც მოსწავლეები მართავენ პოლემიკასა და  სხვადასხვა თემებზე დებატებს, აწყობენ სხვადასხვა სოციალურ თემატიკაზე გადაღებულ საკუთარი ფილმების პრეზენტაციას, რომელსაც სკოლის პედაგოგები, მშობლები, მოსწავლეები და მოწვეული საპატიო სტუმრები  ესწრებიან. სკოლაში ჩამოყალიბდა  ,,ეკო კლუბი'', რომელმაც 2015 წლის შემოდგომაზე  განახორციელა პროექტი გარემოს დაცვის საკითხებზე. პროექტს ხელმძღვანელობდნენ გოეთეს უნივერსიტეტი და ავსტრიის აგრარული უნივერსიტეტი.

klubebi skolaSi funqcionirebs „debatebis klubi“. romelis weliwadSi erTxel anxorcielebs erTTvian proeqts ,,Ria tribuna'', sadac moswavleebi marTaven polemikasa da  sxvadasxva Temebze debatebs, awyoben sxvadasxva socialur Tematikaze gadaRebul sakuTari filmebis prezentacias, romelsac skolis pedagogebi, mSoblebi, moswavleebi da mowveuli sapatio stumrebi  eswrebian. skolaSi Camoyalibda  ,,eko klubi'', romelmac 2015 wlis Semodgomaze  ganaxorciela proeqti garemos dacvis sakiTxebze. proeqts xelmZRvanelobdnen goeTes universiteti da avstriis agraruli universiteti.