გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
ღონისძიებები

ჩვენი სკოლის მოსწავლეები სისტემატურად აწყობენ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს, როგორც შემეცნებითს, ისე გასართობს. ტრადიციულ ღონისძიებებთან ერთად სკოლაში იმართება კვირეულები, სპორტული და შემეცნებითი პროექტები, შეჯიბრებები. ჩვენი მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ, როგორც შიდასასკოლო, ისე  ეროვნულ და სხვადასხვა  ოლიმპიადებში.
ყოველ გაზაფხულზე ხორციელდება ისეთი დიდი პროექტები, როგორიცაა ,,ღია ტრიბუნა'' (სოციალური პროექტი, რომელიც გრძელდება ოთხი კვირის მანძილზე) და საგაზაფხულო სასკოლო სამეცნიერო კონფერენცია (რომელიც გრძელდება ოთხი კვირის მანძილზე).
 ჩვენს სკოლას ხშირად სტუმრობენ გამოჩენილი ადამიანები, მწერლები, პოეტები და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, რომლებიც მოსწავლეებთან შეხვდრას უშუალო გარემოში მართავენ.

RonisZiebebi Cveni skolis moswavleebi sistematurad awyoben sxvadasxva tipis RonisZiebebs, rogorc SemecnebiTs, ise gasarTobs. tradiciul RonisZiebebTan erTad skolaSi imarTeba kvireulebi, sportuli da SemecnebiTi proeqtebi, Sejibrebebi. Cveni moswavleebi monawileobas iReben, rogorc Sidasaskolo, ise  erovnul da sxvadasxva  olimpiadebSi.yovel gazafxulze xorcieldeba iseTi didi proeqtebi, rogoricaa ,,Ria tribuna'' (socialuri proeqti, romelic grZeldeba oTxi kviris manZilze) da sagazafxulo saskolo samecniero konferencia (romelic grZeldeba oTxi kviris manZilze). Cvens skolas xSirad stumroben gamoCenili adamianebi, mwerlebi, poetebi da sazogadoebisTvis cnobili saxeebi, romlebic moswavleebTan Sexvdras uSualo garemoSi marTaven.