გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სწავლის საფასური და გადახდა

სწავლის საფასურის გადახდა ხორციელდება წლიურად,  სემესტრულად და ყოველთვიური შემონატანითაც. სწავლის საფასური მშობლებს შეუძლიათ გადაიხადონ, როგორც ბანკში, ასევე სკოლაში ადგილზე. ჩვენი  საბანკო რეკვიზიტებია: ს.ს.,,საქართველოს ბანკი\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", ცენტრალური ფილიალი. ანგარიშის #GE73BG0000000624614700; ბანკის კოდი: BAGAGE22.

სწავლის საფასურს,  სახელმწიფო ვაუჩერული დაფინანსებისა გარდა, მშობელი იხდის  I-IV კლასებში - წლიური 1700 ლარი; V-IX კლასებში -2000 ლარი; X-XII კლასები - 2500 ლარის ოდენობით.

 

იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე რჩება გახანგრძლივებულ ჯგუფში (I-VI კლასის ფარგლებში)( 18:00 სთ-მდე), იღებს დამატებით მომსახურეობას მეცადინეობისა და კვების სახით და ყოველთვიურად I-Iკლასის მომსახურება შეადგენს დამატებით 120 (ას ოცი ) ლარს, ხოლო V-VI კლასის მომსახურება შეადგენს დამატებით 150 (ას ორმოცდაათ ) ლარს

 

swavlis safasuri da gadaxda swavlis safasuris gadaxda xorcieldeba wliurad,  semestrulad da yovelTviuri SemonataniTac. swavlis safasuri mSoblebs SeuZliaT gadaixadon, rogorc bankSi, aseve skolaSi adgilze. Cveni  sabanko rekvizitebia: s.s.,,saqarTvelos banki\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", centraluri filiali. angariSis #GE73BG0000000624614700; bankis kodi: BAGAGE22. swavlis safasurs,  saxelmwifo vauCeruli dafinansebisa garda, mSobeli ixdis  I-IV klasebSi - wliuri 1700 lari; V-IX klasebSi -2000 lari; X-XII klasebi - 2500 laris odenobiT.   im SemTxvevaSi, Tu moswavle rCeba gaxangrZlivebul jgufSi (I-VI klasis farglebSi)( 18:00 sT-mde), iRebs damatebiT momsaxureobas mecadineobisa da kvebis saxiT da yovelTviurad I-IV klasis momsaxureba Seadgens damatebiT 120 (as oci ) lars, xolo V-VI klasis momsaxureba Seadgens damatebiT 150 (as ormocdaaT ) lars