გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
მიღება

ჩვენთან სწავლების მსურველთა მიღებახორციელდება საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ დადგენილი მობილობის წესით. I-IV კლასის მოსწავლეები სკოლასი მისაღებად გადიან გასაუბრებას, ხოლო V-XII კლ. მოსწავლეები ტესტირებას ძირითად საგნებში.  მაისში ერთი–ერთი კვირა ღია კარის კვირეულად ცხადდება, რომლის დროსაც მოსწავლეები სკოლას სხვადასხვა კუთხით წარმოაჩენენ. ეწყობა ნახატების გამოფენა, პოეზიის საღამო, ღია გაკვეთილები, მეცნიერული ნაშრომების წარდგენა, სპორტული შეჯიბრებები და სხვა. ღონისძიებებზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსრუველს. ამას გარდა, ყოველი თვის ბოლო პარასკევი ასევე ღია კარის დღეა: ჩვენთან მოსვლა და სასწავლო პროცესისა თუ სკოლის ინფრასტრუქტურის გაცნობა ყველას შეუძლია.

 სკოლის მიერ დაწესებული ბარიერია 5,6 ქულა.

 

სკოლაში სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლების მიზნით დაბალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეებისთვის ფუნქციონირებს დამატებითი მეცადინეობების წრეები, სადაც მათ საშვალება ეძლევათ აიმაღლონ საგანში ცოდნის დონე და გამოასწორონ არსებული ხარვეზები.

 

   სკოლაში ჩაირიცხებიან მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომლებიც გასაუბრებასა და  ტესტირებაში მისაღებ(5,6ქ.)  შეფასებას დაიმსახურებენ.

    

 

miReba CvenTan swavlebis msurvelTa miRebaxorcieldeba saqarTvelos ganaTlebis saministros mier dadgenili mobilobis wesiT. I-IV klasis moswavleebi skolasi misaRebad gadian gasaubrebas, xolo V-XII kl. moswavleebi testirebas ZiriTad sagnebSi.  maisSi erTi–erTi kvira Ria karis kvireulad cxaddeba, romlis drosac moswavleebi skolas sxvadasxva kuTxiT warmoaCenen. ewyoba naxatebis gamofena, poeziis saRamo, Ria gakveTilebi, mecnieruli naSromebis wardgena, sportuli Sejibrebebi da sxva. RonisZiebebze daswreba SeuZlia nebismier msruvels. amas garda, yoveli Tvis bolo paraskevi aseve Ria karis dRea: CvenTan mosvla da saswavlo procesisa Tu skolis infrastruqturis gacnoba yvelas SeuZlia. skolis mier dawesebuli barieria 5,6 qula.   skolaSi swavla/swavlebis xarisxis amaRlebis mizniT dabali akademiuri moswrebis mqone moswavleebisTvis funqcionirebs damatebiTi mecadineobebis wreebi, sadac maT saSvaleba eZlevaT aimaRlon saganSi codnis done da gamoasworon arsebuli xarvezebi.      skolaSi Cairicxebian mxolod is moswavleebi, romlebic gasaubrebasa da  testirebaSi misaReb(5,6q.)  Sefasebas daimsaxureben.