გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სასწავლო პროცესი და მეთოდები

ჩვენთან სასწავლო პროცესი სამივე საფეხურზე მიმდინაროებს: დაწყებითი (1-6,), საბაზისო (7-9) და საშუალო (10-12).  განსაკუთრებული ყურადღება  ექცევა უცხო ენებსა და მათემატიკას. ინგლისური ენის შესწავლას მოსწავლეები პირველი კლასიდან იწყებენ, რუსულს–მესამე, ხოლო გერმანულს–მეხუთე კლასიდან. უცხო ენებსა და მათემატიკაში კლასები იყოფიან ორ ჯგუფად.  მოსწავლეები აგრეთვე გადიან არჩევით საგნებს:   ფოლკლორი, მითოლოგიისა და რელიგიის ისტორია. განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ პიროვნების აღზრდას. ამ მიზნით დაწყებით კლასებში ისწავლება ქცევისა და მეტყველების კულტურა.

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს უახლესი მეთოდებითა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით: ჯგუფური მუშაობით, დიალოგის რეჟიმით, პრეზენტაციებით, ლექციური ტიპისა და ინტეგრირებული გაკვეთილებით. მოსწავლეებისთვის სისტემატურად იმართება სხვადასხვა სამეცნიერო და ისტორიულ ფილმების ჩვენება.


ფუნქციონირებს სწავლება გახანგრძლივებულ რეჟიმშიც, რომელიც მოსწავლის სკოლაში ყოფნას საღამოს 6 საათამდე გულისხმობს. ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან ერთჯერადი კვებით. გახანგრძლივებული ჯგუფები დაყოფილია ასაკის მიხედვით: პირველი კლასები იზოლირებულია, დანარჩენი კლასები კი გაერთიანებულია შემდეგი სახით: 2-3, 4-5, 6-7. გახანგძლივებულ ჯგუფებში ტარდება უცხოენების გაკვეთილები.

ჩვენ აქტრიურად ვზრუნავთ აბიტურიენტების მომზადებაზეც. მე–12 კლასელებს კვირაში ოთხჯერ უტარდებათ აბიტური, ისინი გადიან ზოგად უნარებსაც, რაც ხელს უწყობს მათი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებას. გაზრდილია საათების რაოდენობა  იმ საგნებში, რომელიც მოსწავლეებმა უნდა ჩააბარონ  საატესტატო გამოცდებზე და ეროვნულ გამოცდებზე.

ყოველ ორთვეში ერთხელ სწავლა/სწავლების გაუმჯობესების მიზნით სკოლაში ტარდება მონიტორინგული წერები ყველა ძირითად საგანში, რის საფუძველზეც დაბალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეებს ენიშნებათ დამატებითი მეცადინეობები. ნებისმიერ საგანში აუცილებელი დაძლევის მინიმალურ დონედ (ბარიერი) სკოლის მიერ განსაზღვრულია 5,6 ქულა. 

 

 სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით მე-5 - მე-12 კლასებში წელიწადში ოთხჯერ ყველა ძირითად საგანში ტარდება მონიტორინგული წერები, რომელსაც შემაჯამებელი წერის წონა აქვს.


    მონიტორინგული წერების შედეგები წარმატებულად ითვლება, როცა საგნებში დაწერილია მხოლოდ 9 და 10 ქულა.

     მონიტორინგების შედეგები კარგია, როცა ყველა საგნის ქულა არ არის 8 ქულის ქვემოთ. 

    მონიტორინგების შედეგები დამაკმაყოფილებლად ითვლება, როცა არც ერთი ნიშანი ბარიერს ქვემოთ (6ქულა) არ არის დაწერილი.  

      მონიტორინგების შედეგები არადამაკმაყოფილებლად ითვლება, როცა ქულები ბარიერს ქვემოთ   (6 ქულა )   არის დაწერილი. 

 

 

 

 

saswavlo procesi da meTodebi CvenTan saswavlo procesi samive safexurze mimdinaroebs: dawyebiTi (1-6,), sabaziso (7-9) da saSualo (10-12).  gansakuTrebuli yuradReba  eqceva ucxo enebsa da maTematikas. inglisuri enis Seswavlas moswavleebi pirveli klasidan iwyeben, rusuls–mesame, xolo germanuls–mexuTe klasidan. ucxo enebsa da maTematikaSi klasebi iyofian or jgufad.  moswavleebi agreTve gadian arCeviT sagnebs:   folklori, miTologiisa da religiis istoria. gansakuTrebul yuradRebas vaqcevT pirovnebis aRzrdas. am mizniT dawyebiT klasebSi iswavleba qcevisa da metyvelebis kultura.saswavlo procesi mimdinareobs uaxlesi meTodebiTa da sainformacio teqnologiebis gamoyenebiT: jgufuri muSaobiT, dialogis reJimiT, prezentaciebiT, leqciuri tipisa da integrirebuli gakveTilebiT. moswavleebisTvis sistematurad imarTeba sxvadasxva samecniero da istoriul filmebis Cveneba. funqcionirebs swavleba gaxangrZlivebul reJimSic, romelic moswavlis skolaSi yofnas saRamos 6 saaTamde gulisxmobs. bavSvebi uzrunvelyofilni arian erTjeradi kvebiT. gaxangrZlivebuli jgufebi dayofilia asakis mixedviT: pirveli klasebi izolirebulia, danarCeni klasebi ki gaerTianebulia Semdegi saxiT: 2-3, 4-5, 6-7. gaxangZlivebul jgufebSi tardeba ucxoenebis gakveTilebi.Cven aqtriurad vzrunavT abiturientebis momzadebazec. me–12 klaselebs kviraSi oTxjer utardebaT abituri, isini gadian zogad unarebsac, rac xels uwyobs maTi erTiani erovnuli gamocdebisTvis momzadebas. gazrdilia saaTebis raodenoba  im sagnebSi, romelic moswavleebma unda Caabaron  saatestato gamocdebze da erovnul gamocdebze. yovel orTveSi erTxel swavla/swavlebis gaumjobesebis mizniT skolaSi tardeba monitoringuli werebi yvela ZiriTad saganSi, ris safuZvelzec dabali akademiuri moswrebis mqone moswavleebs eniSnebaT damatebiTi mecadineobebi. nebismier saganSi aucilebeli daZlevis minimalur doned (barieri) skolis mier gansazRvrulia 5,6 qula.     swavlis xarisxis amaRlebis mizniT me-5 - me-12 klasebSi weliwadSi oTxjer yvela ZiriTad saganSi tardeba monitoringuli werebi, romelsac Semajamebeli weris wona aqvs.     monitoringuli werebis Sedegebi warmatebulad iTvleba, roca sagnebSi dawerilia mxolod 9 da 10 qula.      monitoringebis Sedegebi kargia, roca yvela sagnis qula ar aris 8 qulis qvemoT.      monitoringebis Sedegebi damakmayofileblad iTvleba, roca arc erTi niSani bariers qvemoT (6qula) ar aris dawerili.         monitoringebis Sedegebi aradamakmayofileblad iTvleba, roca qulebi bariers qvemoT   (6 qula )   aris dawerili.