გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
თვითმმართველობა

სკოლას ჰყავს საკუთარი, 13 მოსწავლისაგან შემდგარი თვითმმართველობა (წარმოდგენილია საბაზო და საშუალო საფეხური), რომლის თავმჯდომარესაც მოსწავლეები, მასწავლებლები და დირექცია ერთი წლის ვადით ირჩევენ. კანდიდატები ამზადებენ საარჩევნო პროგრამას და ატარებენ წინასაარჩევნო კამპანიას. არჩევნებში მონაწილეობა თავისუფალია და საკუთარი კანდიდატურის წამოყენება ნებისმიერ მოსწავლეს შეუძლია. გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება გამჭირვალე არჩევნების შედეგების დათვლის შემდგომ. მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს იმ პროგრამის განხორციელება, რომელსაც წარმოადგენს თვითმართველობის თავმჯდომარე.

თვითმმართველობის წევრები დაკომპლექტებულები არიან საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისგან. კვირაში ერთხელ ჯგუფი ხვდება დირექციას და აცნობს საკუთარ ინიციატივებს, განიხილავს სხვადასხვა საჭირბოროტო საკითხებსა და იდეებს.

თვითმმართველობას აქვს საკუთარი დებულება და სამუშაო გეგმა, სადაც შედის წლის განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებები, საქველმოქმედო აქციები, დებატები, სასკოლო ოლიმპიადები, მეცნიერული მუშაობა, პრეზენტაციები და პროექტები. სწორედ ამ ჯგუფის წევრებს ეკუთვნით საინტერესო ინიციატივა „წერილი დირექტორს“. ამ ინიციატივის ფარგლებში სკოლაში დაიდგა საფოსტო ყუთები, წარწერით: „წერილი დირექტორს“. ყუთებში ნებისმიერ მოსწავლეს შეუძლია დირექტორს საკუთარი შეხედულებები, სურვილები თუ შენიშვნები  მიწეროს.  ამ მიმოწერას კვირაში ერთხელ ეცნობა. ამ გზით ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ მოსწავლის მიერ აზრის გამოხატვის თავისუფლებასა და დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებას. მოსწავლეთა თვითმართველობა აქტიურ დახმარებას უწევს დისციპლინარულ კომიტეტს.

TviTmmarTveloba skolas hyavs sakuTari, 13 moswavlisagan Semdgari TviTmmarTveloba (warmodgenilia sabazo da saSualo safexuri), romlis Tavmjdomaresac moswavleebi, maswavleblebi da direqcia erTi wlis vadiT irCeven. kandidatebi amzadeben saarCevno programas da atareben winasaarCevno kampanias. arCevnebSi monawileoba Tavisufalia da sakuTari kandidaturis wamoyeneba nebismier moswavles SeuZlia. gamarjvebulis gamovlena xdeba gamWirvale arCevnebis Sedegebis daTvlis Semdgom. mTeli wlis ganmavlobaSi mimdinareobs im programis ganxorcieleba, romelsac warmoadgens TviTmarTvelobis Tavmjdomare. TviTmmarTvelobis wevrebi dakompleqtebulebi arian sabazo da saSualo safexuris moswavleebisgan. kviraSi erTxel jgufi xvdeba direqcias da acnobs sakuTar iniciativebs, ganixilavs sxvadasxva saWirboroto sakiTxebsa da ideebs. TviTmmarTvelobas aqvs sakuTari debuleba da samuSao gegma, sadac Sedis wlis ganmavlobaSi dagegmili RonisZiebebi, saqvelmoqmedo aqciebi, debatebi, saskolo olimpiadebi, mecnieruli muSaoba, prezentaciebi da proeqtebi. swored am jgufis wevrebs ekuTvniT saintereso iniciativa „werili direqtors“. am iniciativis farglebSi skolaSi daidga safosto yuTebi, warweriT: „werili direqtors“. yuTebSi nebismier moswavles SeuZlia direqtors sakuTari Sexedulebebi, survilebi Tu SeniSvnebi  miweros.  am mimoweras kviraSi erTxel ecnoba. am gziT vcdilobT xeli SevuwyoT moswavlis mier azris gamoxatvis Tavisuflebasa da demokratiuli principebis damkvidrebas. moswavleTa TviTmarTveloba aqtiur daxmarebas uwevs disciplinarul komitets.