გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
პედაგოგები და კათედრები

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი კათედრები:


  •  ჰუმანიტარულ  და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა .
  • ტექნიკურ მეცნიერებათა
  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
  • სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის
  • დაწყებითი კლასების პროგრამების 
  • უცხო ენების კათედრა


 სკოლას ემსახურება 35 პედაგოგი, რომლებიც უმაღლესი კვალიფიკაციითა და გამოცდილებით გამოირჩევიან. მათ შორის ორი მეცნიერებათა  დოქტორია.

ყველა  პედაგოგი ჩართულია პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში. სკოლას ჰყავს: ერთი წამყვანი; 8 უფროსი და 26 პრაქტიკოსი პედაგოგი

pedagogebi da kaTedrebi skolaSi funqcionirebs Semdegi kaTedrebi:  humanitarul  da sazogadoebriv mecnierebaTa . teqnikur mecnierebaTa sabunebismetyvelo mecnierebaTa sportisa da esTetikuri aRzrdis dawyebiTi klasebis programebis  ucxo enebis kaTedra  skolas emsaxureba 35 pedagogi, romlebic umaRlesi kvalifikaciiTa da gamocdilebiT gamoirCevian. maT Soris ori mecnierebaTa  doqtoria. yvela  pedagogi CarTulia profesiuli ganviTarebisa da karieruli winsvlis sqemaSi. skolas hyavs: erTi wamyvani; 8 ufrosi da 26 praqtikosi pedagogi