გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
დირექცია და მართვა


 თამარ ბარძიმაშვილი – სკოლის დამფუძნებელი და  დირექტორი

 ნანა არჩვაძე – სკოლის დამფუძნებელი, ხარისხის განვითარებისა და მართვის მენეჯერი

 ხათუნა ხუგაშვილი – ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების მთავარი მენეჯერი.

ზურაბ ზირაქაშვილი - მატერიალური რესურსების მართვის მენეჯერი.

 თინათინ ხარებაშვილი - დირექტორის თანაშემწე, საქმისმწარმოებელი

 სკოლის მართვას ახორციელებს დამფუძნებელთა საბჭო, დირექცია და

 პედაგოგიური საბჭო; აგრეთვე დისციპლინარული კომიტეტი.

direqcia da marTva  Tamar barZimaSvili – skolis damfuZnebeli da  direqtori nana arCvaZe – skolis damfuZnebeli, xarisxis ganviTarebisa da marTvis menejeri xaTuna xugaSvili – zogadsaganmanaTleblo programebis mTavari menejeri. zurab ziraqaSvili - materialuri resursebis marTvis menejeri.  TinaTin xarebaSvili - direqtoris TanaSemwe, saqmismwarmoebeli  skolis marTvas axorcielebs damfuZnebelTa sabWo, direqcia da pedagogiuri sabWo; agreTve disciplinaruli komiteti.