გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
ლომისი 1

„ლომისი1“ 1995 წლიდან ფუნქციონირებს. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც საქართველოში კერძო სკოლების განვითარება მხოლოდ იწყებოდა. მომავალი თაობების აღზრდაში აქტიური მონაწილეობის მიღებისა და ქართული საქმის კეთების სურვილმა „ლომისის“ დაარსება გადაგვაწყვეტინა. ჩვენი სკოლის სახელწოდება დაფუძნების ისტორიას უკავშირდება: ლიცენზია 7 ივნისს, ლომისის წმინდა გიორგის ხსენების დღეს მივიღეთ და ამ ფაქტმა ასახვა სწორედ სახელში ჰპოვა.

  ჩვენი სკოლა მიზნად ისახავს მომავალი თაობებისთვის ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებული ხარისხიანი განათლების მიცემას და საკუთარი ადგილისა და შესაძლებლობების პოვნაში დახმარებას. „ლომისის“ მისიაა გაზარდოს თანამედროვე სამყაროსთან ადაპტირებული ადამიანი, რომელიც აღჭურვილია სათანადო უნარ–ჩვევებით, ფლობს კარგად თანამედროვე ტექნოლოგიებს, შეუძლია, როგორც სხვისი, ისე საკუთარი კულტურის ნებისმიერ დონეზე წარმოჩენა და კულტივირება. ამ მიზნით ჩვენი სკოლის მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართულნი სხვადასხვა ევროპულ პროექტებში, მათ შორის 2014 წელს ჩვენი ათი მოსწავლე მონაწილეობდა სემინარში ,, ევროპული მოწალაწეობა'', რომელიც ჩატარდა კუნძულ მალტაზე.

ჩვენი სკოლა ცდილობს მოსწავლეები ადრეულ ასაკშივე დემოკრატიულ პრინციპებზე აღზარდოს და მათ ამ პრინციპებით ცხოვრება თავიდანვე ასწავლოს. ამას გარდა, მცირეკონტიგენტიანი კლასები, სამი უცხო ენის სწავლება, ხელოვნების წრეების ფართო არჩევანი, მართვისა და ურთიერთობების გამჭვირვალე და დემოკრატიული პრინციპები, თბილი და უშუალო გარემო, პიროვნების და არა სტატუსის პატივისცემის ხელშწყობა და დანერგვა, სწავლების მაღალი, ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებული ხარისხი, თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და აღზრდის მეთოდების სასწავლო პროცესში დანერგვა მიმართულებები და მეთოდები, რომლებიც, როგორც ჩვენთვის, ისე ჩვენი მოსწავლეებისთვის უპირატესობას წარმოადგენს. „ზნეობრიობასთან შეწრყმული განათლება“,–ეს ჩვენი სკოლის სლოგანია.


 „ლომისი1“ განთავსებულია ახალ შენობაში, რომელიც ყველა თნამედროვე სტანდარტს აკმაყოფილებს. შენობა აღჭურვილია უსაფრთხოების ყველა მექანიზმით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და სასწავლო ინვენტარით.


„ლომისის“ მოსწავლეების სასკოლო ცხოვრება სასწავლო–შემეცნებითი და სპორტულ–გასართობი ღონისძიებების ეფექტურ ნაზავს წარმოადგენს. მრავალფეროვანი ღონისძიებები ბავშვებს საკუთარი ნიჭისა და უნარების გამოვლენის საუკეთესო საშუალებას აძლევს.

„ლომისი 1“ კერძო სკოლების ასოციაციის წევრია.

lomisi 1 „lomisi1“ 1995 wlidan funqcionirebs. es is periodi iyo, rodesac saqarTveloSi kerZo skolebis ganviTareba mxolod iwyeboda. momavali Taobebis aRzrdaSi aqtiuri monawileobis miRebisa da qarTuli saqmis keTebis survilma „lomisis“ daarseba gadagvawyvetina. Cveni skolis saxelwodeba dafuZnebis istorias ukavSirdeba: licenzia 7 ivniss, lomisis wminda giorgis xsenebis dRes miviReT da am faqtma asaxva swored saxelSi hpova.  Cveni skola miznad isaxavs momavali TaobebisTvis evropul standartebTan miaxloebuli xarisxiani ganaTlebis micemas da sakuTari adgilisa da SesaZleblobebis povnaSi daxmarebas. „lomisis“ misiaa gazardos Tanamedrove samyarosTan adaptirebuli adamiani, romelic aRWurvilia saTanado unar–CvevebiT, flobs kargad Tanamedrove teqnologiebs, SeuZlia, rogorc sxvisi, ise sakuTari kulturis nebismier doneze warmoCena da kultivireba. am mizniT Cveni skolis moswavleebi aqtiurad arian CarTulni sxvadasxva evropul proeqtebSi, maT Soris 2014 wels Cveni aTi moswavle monawileobda seminarSi ,, evropuli mowalaweoba'', romelic Catarda kunZul maltaze.Cveni skola cdilobs moswavleebi adreul asakSive demokratiul principebze aRzardos da maT am principebiT cxovreba Tavidanve aswavlos. amas garda, mcirekontigentiani klasebi, sami ucxo enis swavleba, xelovnebis wreebis farTo arCevani, marTvisa da urTierTobebis gamWvirvale da demokratiuli principebi, Tbili da uSualo garemo, pirovnebis da ara statusis pativiscemis xelSwyoba da danergva, swavlebis maRali, evropul standartebTan miaxloebuli xarisxi, Tanamedrove inovaciuri teqnologiebisa da aRzrdis meTodebis saswavlo procesSi danergva mimarTulebebi da meTodebi, romlebic, rogorc CvenTvis, ise Cveni moswavleebisTvis upiratesobas warmoadgens. „zneobriobasTan Sewrymuli ganaTleba“,–es Cveni skolis slogania.  „lomisi1“ ganTavsebulia axal SenobaSi, romelic yvela Tnamedrove standarts akmayofilebs. Senoba aRWurvilia usafrTxoebis yvela meqanizmiT, Tanamedrove infrastruqturiTa da saswavlo inventariT. „lomisis“ moswavleebis saskolo cxovreba saswavlo–SemecnebiTi da sportul–gasarTobi RonisZiebebis efeqtur nazavs warmoadgens. mravalferovani RonisZiebebi bavSvebs sakuTari niWisa da unarebis gamovlenis saukeTeso saSualebas aZlevs.„lomisi 1“ kerZo skolebis asociaciis wevria.
ფაილები: