გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
შეხვედრები

მართვის დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრებისა და სასკოლო სკოლაში მშობელთა აქტიური ჩართვის მიზნით ჩვენს სკოლაში 1998 წლიდან ფუნქციონრებს „მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი“ , რომლის ფარგლებშიც სკოლაში სისტემატურად ხდება მშობლების შეკრება და სხვადასხვა საჭირბოროტო საკითხების განხილვა თუ აზრთა გაცვლა–გამოცვლა. ხშირად ამ შეხვდრებს ესწრებიან და უძღვებიან ფსიქოლოგები, ფილოსოფები, ექიმები, მოძღვარი და სხვა. არ არსებობს პრობლემა, რომლის მოგვარებაც სკოლას ცალმხრივად შეუძლია. უდიდეს ნაწილს ბავშვი ოჯახში ატარებს, ამიტომ აუცილებელია, რომ მშობლები თვეში ერთხელ მაინც შეიკრიბონ და ერთად ვიმსჯელოთ, თუ როგორ მოვაგვაროთ ესა თუ ის პრობლემა. ჩვენი შეხვდრები ხან დიალოგის რეჟიმში მიდინარეობს, ხან ლექციურ ხასიათს ატარებს და მას მშობლების უმეტესობა ესწრება. აღსანიშნავია, რომ „მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტის“ არსებობამ საკმაოდ დიდი შედეგი გამოიღო: ბევრ პრობლემას ეფექტურად ვჭრით, მინიმუმამდეა დაყვანილი კონფლიქტები, როგორც უშუალოდ მოსწავლეებს, ისე მშობლებსა და მოსწავლეებს შორის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი სკოლაშივე მოემზადოს იმისთვის, თუ როგორ იცხოვროს, ამიტომ ვცდილობთ ჩამოვუყალიბოთ ურთიერთობების კულტურა და ღირებულებები.

Sexvedrebi marTvis demokratiuli principebis damkvidrebisa da saskolo skolaSi mSobelTa aqtiuri CarTvis mizniT Cvens skolaSi 1998 wlidan funqcionrebs „mSobelTa saxalxo universiteti“ , romlis farglebSic skolaSi sistematurad xdeba mSoblebis Sekreba da sxvadasxva saWirboroto sakiTxebis ganxilva Tu azrTa gacvla–gamocvla. xSirad am Sexvdrebs eswrebian da uZRvebian fsiqologebi, filosofebi, eqimebi, moZRvari da sxva. ar arsebobs problema, romlis mogvarebac skolas calmxrivad SeuZlia. udides nawils bavSvi ojaxSi atarebs, amitom aucilebelia, rom mSoblebi TveSi erTxel mainc Seikribon da erTad vimsjeloT, Tu rogor movagvaroT esa Tu is problema. Cveni Sexvdrebi xan dialogis reJimSi midinareobs, xan leqciur xasiaTs atarebs da mas mSoblebis umetesoba eswreba. aRsaniSnavia, rom „mSobelTa saxalxo universitetis“ arsebobam sakmaod didi Sedegi gamoiRo: bevr problemas efeqturad vWriT, minimumamdea dayvanili konfliqtebi, rogorc uSualod moswavleebs, ise mSoblebsa da moswavleebs Soris. CvenTvis mniSvnelovania, rom bavSvi skolaSive moemzados imisTvis, Tu rogor icxovros, amitom vcdilobT CamovuyaliboT urTierTobebis kultura da Rirebulebebi.