გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
ხელოვნების სკოლა

 1 აპრილიდან საშუალო სკოლაში ამოქმედდა ხელოვნების სკოლაც.  სადაც მსურველები ჭედურობას, მხატვრობას, მინანქარზე მუშაობას, გობელენს, თიხაზე მუშაობას, თეატრალურ ხელოვნებას, ფოტო-ხელოვნებას, კინო-ხელოვნებას, ხალხურ საკრავებს, ხალხურ და ევროპულ ცეკვებს შეისწავლიან. ხელოვნების სკოლაში სწავლა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები კი ღირებულებასთან დაკავშირებით შეღავათით ისარგებლებენ. სკოლაში მოეწყო ხელოვნების სკოლის პედაგოგთა ნამუშევრების პერსონალური გამოფენაც.

xelovnebis skola  1 aprilidan saSualo skolaSi amoqmedda xelovnebis skolac.  sadac msurvelebi Wedurobas, mxatvrobas, minanqarze muSaobas, gobelens, Tixaze muSaobas, Teatralur xelovnebas, foto-xelovnebas, kino-xelovnebas, xalxur sakravebs, xalxur da evropul cekvebs Seiswavlian. xelovnebis skolaSi swavla nebismier msurvels SeeZleba. Cveni skolis moswavleebi ki RirebulebasTan dakavSirebiT SeRavaTiT isargebleben. skolaSi moewyo xelovnebis skolis pedagogTa namuSevrebis personaluri gamofenac.