გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
ხელოვნების სკოლა

 ,,ლომისი1-ის'' საერო საშუალო სკოლაში ფუნქციონირებს ხელოვნების სკოლაც.  სადაც მსურველები  მხატვრობას, მეტყველების კულტურას, ვოკალს,  ხალხურ საკრავებს, ხალხურ და ევროპულ ცეკვებს შეისწავლიან. ხელოვნების სკოლაში სწავლა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები კი ღირებულებასთან დაკავშირებით შეღავათით ისარგებლებენ. სკოლაში მოეწყო ხელოვნების სკოლის პედაგოგთა ნამუშევრების პერსონალური გამოფენაც.

xelovnebis skola  ,,lomisi1-is'' saero saSualo skolaSi funqcionirebs xelovnebis skolac.  sadac msurvelebi  mxatvrobas, metyvelebis kulturas, vokals,  xalxur sakravebs, xalxur da evropul cekvebs Seiswavlian. xelovnebis skolaSi swavla nebismier msurvels SeeZleba. Cveni skolis moswavleebi ki RirebulebasTan dakavSirebiT SeRavaTiT isargebleben. skolaSi moewyo xelovnebis skolis pedagogTa namuSevrebis personaluri gamofenac.