სწავლის საფასური და გადახდა

სწავლის საფასურის გადახდა ხორციელდება წლიურად, სემესტრულად და ყოველთვიური შემონატანითაც. სწავლის საფასური მშობლებს შეუძლიათ გადაიხადონ, როგორც ბანკში, ასევე სკოლაში ადგილზე. სწავლის საფასური I-IX კლასებისათვის არის წელიწადში 3 500 ლარი, X-XII - კლასებისთვის წლიური გადასახადი არის 4 000 ლარი.

იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე რჩება გახანგრძლივებულ ჯგუფში (I-V კლასის ფარგლებში)( 18:00 სთ-მდე), იღებს დამატებით მომსახურეობას მეცადინეობისა და კვების სახით და ყოველთვიურად I-V კლასის მომსახურება შეადგენს დამატებით 180 (ას ოთხმოცი) ლარს.

ყველა უფლება დაცულია - 2021